top of page

สานสัมพันธ์พุทธศาสนา
เถรวาท-มหายาน
และวัฒนธรรมไทย-จีน

LOGO wat hemma.png

WAT HEMMA ASSAWARAM LUOYANG

วัดเหมอัศวาราม เมืองลั่วหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประวัติความเป็นมา

วัดเหมอัศวาราม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อยู่ในกำกับของวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ผ่านสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไทยไปต่างประเทศ ตั้งอยู่ภายในอาณาบริเวณของวัดม้าขาว เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีเนื้อที่ประมาณ ๗ ไร่


ปฐมเหตุการสร้างวัดเกิดจากดำริของ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ที่ปรารถนาให้พระสงฆ์เถรวาทฝ่ายไทยและพระสงฆ์มหายานฝ่ายจีนมีความสัมพันธ์ทางศาสนาที่ดีต่อกัน


วัดเหมอัศวาราม เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.๒๕๓๕ โดยก่อสร้างเป็นวิหารหินอ่อนทรงไทย ๑ หลัง ภายในประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตัก ๑๐๙ นิ้ว  สูง ๗.๒ นิ้ว น้ำหนัก ๘ ตัน โดยได้ประกอบพิธีเททองที่วัดบวรนิเวศวิหาร มีเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร) เป็นองค์ประธานพิธี  ได้อัญเชิญมาประดิษฐานและประกอบพิธีเบิกเนตรพร้อมกับฉลองวิหารไทย ณ วัดม้าขาว เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ จึงถือว่าได้หว่านเมล็ดพันธุ์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทลงบนผืนแผ่นดินมังกรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๒ นายวัฒนา อัศวเหม ได้มีศรัทธาที่จะบูรณะวิหารหลังเก่าและสร้างเสนาสนะเพิ่มเติมพร้อมปวารณาขออุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายในก่อสร้างทั้งหมด ภายใต้ข้อตกลง ดังนี้

๑. เมื่อสร้างวัดไทยเสร็จแล้ว วัดไทยจะต้องเป็นสิทธิ์ขาดของวัดม้าขาวเท่านั้น
๒. การสร้างจะต้องให้เสร็จในคราวเดียว ห้ามสร้างทิ้งไว้ส่วนหนึ่งแล้วค่อยมาสร้างเพิ่มเติมในภายหลัง
๓. เงินที่ใช้ในการก่อสร้างวัดไทย ห้ามใช้ระบบเรี่ยรายมาสร้าง ต้องใช้เงินของนายวัฒนาหรือครอบครัวเท่านั้น 
๔. เมื่อสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์แล้วพระสงฆ์ไทยต้องมาอยู่เพื่อศึกษา-แลกเปลี่ยน-เรียนรู้พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจีนได้
๕. เมื่อพระสงฆ์ไทยมาอยู่แล้ว ไม่ให้ใช้วัดไทยเป็นแหล่งแสวงหาผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น

664267.jpg
664299.jpg

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร จึงมีพระบัญชามอบหมายให้ พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นผู้ประสานงานกับทางประเทศจีน และมอบหมายให้ พระเทพสิทธิโกศล เจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย เป็นประธานผู้ควบคุมการก่อสร้าง โดยมีสร้างเสนาสนะเพิ่มเติมและได้ปรับเปลี่ยนวิหารไทยหลังเก่าเป็นอุโบสถและได้ปฏิสังขรณ์ให้เป็นทรงไทยอย่างถูกต้อง อีกทั้งได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย พระสงฆ์สามารถประกอบสังฆกรรมได้ถูกต้องตามรูปแบบของพระสงฆ์เถรวาทไทยทุกประการ

 

จึงประกอบพิธีผูกพัทธสีมาขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มีพระบัญชามอบหมายให้เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามเดินทางมาเป็นประธานพิธี และได้ประกอบพิธีสมโภชวัดเหมอัศวารามอย่างเป็นทางการโดยมีคณะสงฆ์ไทย คณะสงฆ์จีน ผู้แทนรัฐบาลจีน และพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากประเทศไทยเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพียง เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ สามารถกล่าวได้ว่า วัดเหมอัศวารามเป็นวัดไทยที่มีความงดงามตามพุทธศิลป์ มีความถูกต้องตามรูปแบบของสถาปัตยกรรมของไทย และเป็นวัดไทยวัดแรกบนผืนแผ่นดินมังกรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนทุกประการ ถือเป็นการเริ่มเปิดหน้าประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาสองแผ่นดินตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันมี พระครูวินัยธรภูมินทร์ จกฺกรตโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เป็นประธานสงฆ์

Somdej Keaw.jpg

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

พระครูวินัยธรภูมินทร์ วัดเหมอัศวาราม.JPG

พระครูวินัยธรภูมินทร์ จกฺกรตโน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

ประธานสงฆ์วัดเหมอัศวาราม

ความเป็นมา

GALLERY