top of page

สานสัมพันธ์พุทธศาสนา
เถรวาท-มหายาน
และวัฒนธรรมไทย-จีน

LOGO wat hemma.png

WAT HEMMA ASSAWARAM LUOYANG

วัดเหมอัศวาราม เมืองลั่วหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประวัติความเป็นมา

วัดเหมอัศวาราม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อยู่ในกำกับของวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ผ่านสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไทยไปต่างประเทศ ตั้งอยู่ภายในอาณาบริเวณของวัดม้าขาว เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีเนื้อที่ประมาณ ๗ ไร่


ปฐมเหตุการสร้างวัดเกิดจากดำริของ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ที่ปรารถนาให้พระสงฆ์เถรวาทฝ่ายไทยและพระสงฆ์มหายานฝ่ายจีนมีความสัมพันธ์ทางศาสนาที่ดีต่อกัน


วัดเหมอัศวาราม เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.๒๕๓๕ โดยก่อสร้างเป็นวิหารหินอ่อนทรงไทย ๑ หลัง ภายในประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตัก ๑๐๙ นิ้ว  สูง ๗.๒ นิ้ว น้ำหนัก ๘ ตัน โดยได้ประกอบพิธีเททองที่วัดบวรนิเวศวิหาร มีเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร) เป็นองค์ประธานพิธี  ได้อัญเชิญมาประดิษฐานและประกอบพิธีเบิกเนตรพร้อมกับฉลองวิหารไทย ณ วัดม้าขาว เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ จึงถือว่าได้หว่านเมล็ดพันธุ์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทลงบนผืนแผ่นดินมังกรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๒ นายวัฒนา อัศวเหม ได้มีศรัทธาที่จะบูรณะวิหารหลังเก่าและสร้างเสนาสนะเพิ่มเติมพร้อมปวารณาขออุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายในก่อสร้างทั้งหมด ภายใต้ข้อตกลง ดังนี้

๑. เมื่อสร้างวัดไทยเสร็จแล้ว วัดไทยจะต้องเป็นสิทธิ์ขาดของวัดม้าขาวเท่านั้น
๒. การสร้างจะต้องให้เสร็จในคราวเดียว ห้ามสร้างทิ้งไว้ส่วนหนึ่งแล้วค่อยมาสร้างเพิ่มเติมในภายหลัง
๓. เงินที่ใช้ในการก่อสร้างวัดไทย ห้ามใช้ระบบเรี่ยรายมาสร้าง ต้องใช้เงินของนายวัฒนาหรือครอบครัวเท่านั้น 
๔. เมื่อสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์แล้วพระสงฆ์ไทยต้องมาอยู่เพื่อศึกษา-แลกเปลี่ยน-เรียนรู้พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจีนได้
๕. เมื่อพระสงฆ์ไทยมาอยู่แล้ว ไม่ให้ใช้วัดไทยเป็นแหล่งแสวงหาผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น

664267.jpg
664299.jpg

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร จึงมีพระบัญชามอบหมายให้ พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นผู้ประสานงานกับทางประเทศจีน และมอบหมายให้ พระเทพสิทธิโกศล เจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย เป็นประธานผู้ควบคุมการก่อสร้าง โดยมีสร้างเสนาสนะเพิ่มเติมและได้ปรับเปลี่ยนวิหารไทยหลังเก่าเป็นอุโบสถและได้ปฏิสังขรณ์ให้เป็นทรงไทยอย่างถูกต้อง อีกทั้งได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย พระสงฆ์สามารถประกอบสังฆกรรมได้ถูกต้องตามรูปแบบของพระสงฆ์เถรวาทไทยทุกประการ

 

จึงประกอบพิธีผูกพัทธสีมาขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มีพระบัญชามอบหมายให้เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามเดินทางมาเป็นประธานพิธี และได้ประกอบพิธีสมโภชวัดเหมอัศวารามอย่างเป็นทางการโดยมีคณะสงฆ์ไทย คณะสงฆ์จีน ผู้แทนรัฐบาลจีน และพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากประเทศไทยเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพียง เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ สามารถกล่าวได้ว่า วัดเหมอัศวารามเป็นวัดไทยที่มีความงดงามตามพุทธศิลป์ มีความถูกต้องตามรูปแบบของสถาปัตยกรรมของไทย และเป็นวัดไทยวัดแรกบนผืนแผ่นดินมังกรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนทุกประการ ถือเป็นการเริ่มเปิดหน้าประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาสองแผ่นดินตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันมี พระครูวินัยธรภูมินทร์ จกฺกรตโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เป็นประธานสงฆ์

Somdej Keaw.jpg

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

พระครูวินัยธรภูมินทร์ วัดเหมอัศวาราม.JPG

พระครูวินัยธรภูมินทร์ จกฺกรตโน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

ประธานสงฆ์วัดเหมอัศวาราม

ความเป็นมา

GALLERY

คลังภาพ

ข่าวสาร

แผนที่เดินทาง

ข่าวสาร

ติดต่อสอบถาม

วัดเหมอัศวาราม

เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

Tropical Leaves

จีน: +86 132 3391 7010

ไทย : +66 9969 3567​

Shadow on Concrete Wall

wathem2014@hotmail.com

Wechat: lluck5

Line: lluck5

ธนาคารกรุงไทย

ชื่อ"พระภูมินทร์ ตรีภพอารักษ์

เพื่อวัดเหมอัศวาราม

สาธารณรัฐประชาชนจีน

เลขที่ 155-0-37803-1

ติดต่อสอบถาม
bottom of page