top of page
ระเบียบข้อบังคับ
สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

๑. องค์กรนี้มีชื่อว่า “สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย” เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

    (Non-profit Organization) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
๒. ระเบียบข้อบังคับมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
๓. สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า

    “THE UNION OF THAI SANGHAS IN OCEANIA” 
๔. สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย มีชื่อย่อภาษาไทยว่า “สทอ” และชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “UTO”

Logo-UTO.png

๕. สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย มีตราสัญลักษณ์ที่มีความหมาย คือ คำว่า สหภาพ คือ รูปสามเหลี่ยมที่แสดงถึงความสามัคคีขององค์กรที่นำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน พระธรรมทูตไทย คือ รูปดอกบัวที่อยู่ตรงกลางกำลังเบ่งบานยกย่องเชิดชู พระพุทธศาสนา คือ ตราธรรมจักรที่ลอยเด่นอยู่ โอเชียเนีย คือรูปสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ได้แก่ จิ้งโจ้และนกกีวี มีลักษณะเข้ามาช่วยโอบอุ้มสนับสนุนสหภาพพระธรรมทูตไทยฯ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๖. ในระเบียบข้อบังคับนี้ “สหภาพพระธรรมทูตไทย” หมายถึง พระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

   “กรรมการอำนวยการ” หมายถึง กรรมการอำนวยการของสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย


๗. สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑) เพื่อวางนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ แก้ไข หรือปรับปรุงเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของวัด และคณะสงฆ์ไทย คณะสงฆ์อื่น และประชาชนในโอเชียเนีย

๒) เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือประสานงาน ระหว่างคณะสงฆ์ไทย คณะสงฆ์อื่น และประชาชนในโอเชียเนีย

๓) เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินการ และร่วมมือประสานงาน ระหว่างพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนียและคณะสงฆ์แห่งประเทศไทย

๔) เพื่อความร่วมมือประสานงานกับองค์กรพุทธศาสนา และหน่วยงานทางศาสนาอื่น ๆ 

๕) เพื่อความร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือเอกชนทั้งในประเทศในโอเชียเนียและประเทศอื่น ๆ

สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย
ภายใต้การกำกับดูแลของ
สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

สมเด็จพระมหาธีราจารย์.jpg

สมเด็จพระมหาธีราจารย์
(ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร)

เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ

กรรมการมหาเถรสมาคม

ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

คณะกรรมการอํานวยการ

สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย


ในที่ประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

โดยประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ที่ประชุมมีมติให้สมาชิกดํารงตําแหน่ง รวมทั้งสิ้น ๑๕ รูป ดังนี้

Phra Kitti Sophonvedes.jpg

ประธาน

สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

พระกิตติโสภณวิเทศ

วัดพุทธสามัคคี ไครส์ทเชิร์ช นิวซีแลนด์

พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. จร วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์.jpg

รองประธาน

สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ.

วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์

monk profile.png

รองประธาน

สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

พระมหาสิทธิวิเทศ

วัดปากน้ํา นิวซีแลนด์

Phra Khru Kampeepanyawithet พระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศ รองประธาน.jpeg

รองประธาน

สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

พระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศ

วัดไทยนครเมลเบิร์น ออสเตรเลีย

เจ้าคุณชลทิช.jpg

เลขาธิการ

สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

พระศรีพุทธิวิเทศ

วัดไทยพุทธาราม บริสเบน ออสเตรเลีย

PhrakrusamusatitThitadhammo.jpg

รองเลขาธิการ

สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

พระครูสมุห์สาธิต ฐิตธมฺโม

วัดพระธรรมกายอัลบูรี ออสเตรเลีย

monk profile.png

รองเลขาธิการ

สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

พระครูศรีคัมภีรวิเทศ

วัดพุทธสามัคคี ไครส์ทเชิร์ช นิวซีแลนด์

พระครูปัญญาพุทธิวิเทศ photo.jpg

รองเลขาธิการ

สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

พระครูปัญญาพุทธิวิเทศ

วัดพุทธสามัคคี บอทสวานา

monk profile.png

เหรัญญิก

สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

พระครปูลัดทองแดง วิสุทฺธญาโณ

วัดไทยภาวนาบัลลารัท ออสเตรเลีย

monk profile.png

ผู้ช่วยเหรัญญิก

สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

พระครูศรีธรรมวราภรณ์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

พระครูภาวนาญาณวิเทศ (รณรวี รวิปโภ).jpeg

กรรมการ

สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

พระครูภาวนาญาณวิเทศ

วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ออสเตรเลีย

monk profile.png

กรรมการ

สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

พระครูศรีพุทธิวิเทศ

วัดพุทธสามัคคี ไครส์ทเชิร์ช นิวซีแลนด์

พระปลัดทอง  กตทีโป (จร.วัดพระธรรมกายเวลลิงตัน).jpg

กรรมการ

สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

พระปลัดทอง กตทีโป

วัดพระธรรมกายเวลลิงตัน นิวซีแลนด์

พระมหาสมคิด ติกฺขิโณ จร. วัดพระธรรมกายโซโลมอน.jpg

กรรมการ

สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

พระมหาสมคิด ติกฺขิโณ

วัดพระธรรมกายโซโลมอน

monk profile.png

กรรมการ

สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

พระมหาบุญเรียน ปภงฺกโร ดร.

วัดพุทธสามัคคี เบลนเนม นิวซีแลนด์

การแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หมวด ๒ ข้อ ๘ ว่าด้วยคณะกรรมการอํานวยการสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ และให้รายงานสํานักงานกํากับดูแลพระธรรมทูตไทยไปต่างประเทศทราบ

เพื่อดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องรอรับรายงานการประชุม

CERTIFICATE OF INCORPORATION
THE UNION OF THAI SANGHAS IN OCEANIA
Certificate of Incorporation of Incorporated Society.jpg
certificate
ปฏิญญาไครส์ทเชิร์ช
การประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย
ปฏิญญาไครส์ทเชิร์ท 1.jpg
ปฏิญญาไครส์ทเชิร์ท 2.jpg
declaration
bottom of page