top of page
ตราวัดพุทธสามัคคี บอตสวานา.png

WAT BUDDHA SAMAKHEE BOTSWANA

วัดพุทธสามัคคี บอตสวานา ทวีปแอฟริกา

ประวัติความเป็นมา

วัดพุทธสามัคคี บอตสวานา หรือที่ชาวจีนในเมืองกาโบโรน เรียกว่า วัดโบหัว (Bo Hua Temple) เกิดจากความศรัทธาของ Mr. Loo and Mrs. Loo สองสามีภรรยาเชื้อสายจีน ในประเทศบอตสวานา พร้อมด้วยชาวพุทธนานาชาติ ทั้งชาวบอตสวานา ชาวจีน ชาวศรีลังกา ที่มีศรัทธาประสงค์อยากสร้างวัดถวายไว้ในพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินที่ตนอาศัย ด้วยความที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีการสร้างวัดขึ้นในบริเวณนั้นเลย จึงไม่ทราบวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการสร้าง จึงได้สืบค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เนต แล้วได้พบประวัติิข้อมูลของวัดพุทธสามัคคี เมืองไคร์ทเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อได้ทราบแล้วมีความถูกตาต้องใจเกิดศรัทธาเพิ่มพูน จึงได้ประสานไปยังพระเดชพระคุณ พระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิิจ สมาหิโต) ประธานสงฆ์วัดพุทธสามัคคี เมืองไคร์ทเชิร์ท ซึ่งขณะนั้นท่านพำนักและเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เมื่อถึงกาลอันควร Mr. Loo and Mrs. Loo จึงได้เดินทางมาพบ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระกิตติโสภณวิเทศ ที่วัดนาคปรก เพื่อแจ้งความประสงค์นั้น พร้อมทั้งปวารณาจะถวายที่ดินประมาณ ๑๐๐ ไร่ อยู่ชานเมืองโกโบโรนซึ่งเป็นเมืองหลวงของบอตสวานา ให้เป็นสถานที่สร้างวัด และมีฉันทามติตกลงร่วมกันว่า “วัดพุทธสามัคคี เมืองกาโบโรน ประเทศบอตสวานา แห่งนี้จะเป็นวัดที่ชาวพุทธทั้งหลาย สมานสามัคคีร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว โดยไม่มีแบ่งแยกกันว่าเป็นวัดพุทธมหายาน หรือวัดพุทธเถรวาท” และได้กราบอาราธนาให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระกิตติโสภณวิเทศ ได้เป็นประธานในการจัดสร้างวัดแห่งนี้ให้เกิดขึ้น

wat buddhasamakhee botswana.jpg
IMG_7835.jpeg

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระกิตติโสภณวิเทศ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ได้เดินทางมา ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถาคารเป็นอาคารหลังแรก และได้แต่งตั้งท่านพระอาจารย์ “พระครูปลัดมังกร ปญฺญาวุฑฺโฒ” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาคปรก (ปัจจุบันคือ พระครูปัญญาพุทธิวิเทศ) เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธสามัคคีแห่งนี้ หลังจากนั้นก็ได้มีการก่อสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ขึ้นมาอีก ได้แก่ กุฏิสงฆ์ ห้องน้ำ ห้องครัว รั้ววัด จนมีอาคารและเสนาสนะเพียงพอให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษาได้

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้ทำพิธีเปิดวัดพุทธสามัคคี (วัดโบหัว) เมืองกาโบโรน ประเทศบอตสวานา อย่างเป็นทางการ โดยมีคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายเถรวาท และคณะสงฆ์ฝ่ายมหายาน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนนานาชาติิ จำนวนมากมาร่วมพิธี อาทิ ชาวบอตสวานา ชาวไทย ชาวจีน ชาวศรีลังกา เป็นต้น

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ในปีเดียวกันนี้ มีพระสงฆ์ได้อยู่จำพรรษาเป็นพรรษาแรก จำนวน ๕ รูป โดยมาจาก ๓ ชาติ ประกอบด้วย พระสงฆ์เถรวาทชาวไทย ๒ รูป พระสงฆ์เถรวาทชาวเวียดนาม ๑ รูป และพระสงฆ์มหายานชาวจีน ๒ รูป

Phra Kitti Sophonvedes.jpg

พระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต)

ประธานสร้างวัดพุทธสามัคคี ประเทศบอตสวานา

ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

พระครูปัญญาพุทธิวิเทศ photo.jpg

พระครูปัญญาพุทธิวิเทศ

(พระมหามังกร ปญฺญาวุฑฺโฒ)

เจ้าอาวาสวัดวัดพุทธสามัคคี ประเทศบอตสวานา

ความเป็นมา

GALLERY

คลังภาพ

ข่าวสาร

แผนที่เดินทาง

ข่าวสาร

ติดต่อสอบถาม

วัดพุทธสามัคคี บอตสวานา

(วัดโบหัว) พลอท 22120 จี/เวสท์ 

อินดัสเทรียล, เมืองกาโบโรน,

ประเทศบอตสวานา

Tropical Leaves

โทรศัพท์: +26 7396 0633

มือถือ: 090-289-5652

ธนาคารไทยพาณิชย์
"วัดนาคปรกเพื่อสร้าง

วัดพุทธสามัคคีบอตสวานา"

เลขที่ 058-246518-2

ติดต่อสอบถาม
bottom of page