top of page
Logo.png

WAT BUDDHA SAMAKHEE BLENHEIM

วัดพุทธสามัคคี เมืองเบลนเน่ม ประเทศนิวซีแลนด์

ประวัติความเป็นมา

เนื่องด้วย พุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ในเมืองเบลนเน่มและใกล้เคียง มีศรัทธาตั้งมั่นในการที่จะสร้างวัดในบวรพระพุทธศาสนา ณ เมืองเบลนเน่ม ประเทศนิวซีแลนด์ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบำเพ็ญบุญ ให้ทาน รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา และเพี่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้รักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยเอาไว้ พร้อมกันนั้น ยังจะได้เผยแผ่ให้ชาวโลกได้รู้เห็นมากยิ่งขึ้น จึงได้พร้อมใจกัน ขอความเมตตาปรึกษาพระเดชพระคุณพระกิตติโสภณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธสามัคคี เมืองไครส์ทเชิร์ช และประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ได้เมตตานุเคราะห์และยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 

จึงได้ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการอีก ๗ ท่าน ขอจัดตั้ง Blenheim Thai Buddhist Charitable Trust ขึ้น จนสำเร็จเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ใช้ชื่อวัดเป็นภาษาไทยว่า “วัดพุทธสามัคคี เบลนเน่ม”

004.JPG
Blenheim.jpg

พระเดชพระคุณพระกิตติโสภณวิเทศ ได้มอบหมายให้ พระอาจารย์มหาบุญเรียน ปภงฺกโร,ดร. วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, Ph.D. ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ และได้ทำพิธีเปิดวัดอย่างเป็นทางการ ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

Phra Kitti Sophonvedes.jpg

พระกิตติโสภณวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต)

ประธานจัดสร้างวัดพุทธสามัคคี เมืองเบลนเน่ม

ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

Slide2.jpg

พระมหาบุญเรียน ปภงฺกโร, ดร.

น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, Ph.D.

เจ้าอาวาสวัดพุทธสามัคคี เบลนเน่ม

ความเป็นมา

GALLERY