top of page
Watthai Bhavana Ballarat 2.jpeg

ศาสนกิจ

ให้พระธรรมคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แผ่ไพศาลเจริญงอกงามไพบูลย์ทั่วดินแดนแถบขั้วโลกใต้
เป็นเสมือนหนึ่งการปลูกบัวให้เบิกบานบนลานหิมะ

306A9247.jpg

ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑

สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมพระธรรมทูตไทยทั่วโลกเป็นสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

งานสาธารณสงเคราะห์_210822_29.jpg

ถวายปัจจัยสนับสนุน
งานสาธารณะสงเคราะห์ มหาเถรสมาคม

สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย ได้ถวายปัจจัยสนับสนุนงานสาธารณะสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์จังหวัดประทุมธานี เพื่อดูแลพระภิกษุ-สามเณรที่อาพาธด้วยโรคโควิค-๑๙

bottom of page