top of page
Logo Watthai_edited.png

Wat Thai Buddharam Brisbane

วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติความเป็นมา

ด้วยความดำริของพระเถระผู้ใหญ่จากเมืองไทย นำโดย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ, พระพรหมโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพฯ, พระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และ พระราชปริยัติสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ในการสร้างวัดไทยที่นครบริสเบน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงได้ส่ง พระมหาชนะ ธมฺมธโช และ พระนอร์แมน ธมฺมานุสฺสรโณ มาสร้างวัดไทยฝ่ายมหานิกายเถรวาท ณ นครบริสเบน โดยจดทะเบียนเป็นวัดสมบูรณ์ในนาม “วัดไทยพุทธาราม”  เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ณ เลขที่ ๓๙๘ ถนนวอเตอร์ฟอร์ด ตำบลเอ็ลเล็นโกร๊ฟ นครบริสเบน รัฐควีนสแลนด์ จนกระทั้งในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ สถานที่ตั้งของวัดถูกโครงการของกรมทางหลวงทำถนนตัดผ่ากลาง มีอันต้องย้ายไปยังสถานที่ใหม่

ปี พ.ศ ๒๕๓๙ วัดได้รับการเวนคืนที่ดินจากกระทรวงคมนาคมในจำนวน ๒๘๐,๐๐๐ เหรียญ ทำให้ต้องซื้อสถานที่ตั้งวัดแห่งใหม่ คณะกรรมการจึงมีมติซื้อเนื้อที่ใหม่จำนวน ๒๗ ไร่เศษ ณ เลขที่ ๑-๑๑ Paradise Road Forestdale ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองบริสเบนประมาณ ๒๘ กิโลเมตร ในจำนวนเงิน ๒๖๐,๐๐๐ เหรียญถ้วน และได้ย้ายเข้ามาอยู่เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๙ จนกระทั้งปัจจุบันนี้


ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ พระธรรมคุณาภรณ์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ได้มรณภาพลงในขณะที่ได้พาคณะญาติโยมไปนมัสการสังเวชนียสถานที่อินเดีย และในเวลาต่อมาคณะสงฆ์โดยการนำของสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ได้มอบหมายให้ พระครูกาญจนชัยสิทธิ์ เป็นผู้รับหน้าที่ปกครองดูแลและประสานงานวัดไทยพุทธาราม นครบริสเบนเป็นรูปต่อมา


ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ วัดได้สร้างศาลาการเปรียญเสร็จเรียบร้อย โดยได้ตั้งชื่อว่า “ศาลาหลวงพ่อไพบูลย์” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระธรรมคุณาภรณ์ ผู้ก่อตั้งวัดที่ได้มรณภาพไป และได้ทำการฉลองไปเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีพระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ เป็นองค์ประธาน พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวนทั้งสิ้น ๒๓ รูป โดยใช้ปัจจัยในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๙๕๐,๐๐๐ เหรียญออสเตรเลีย

วัดไทยพุทธาราม บริสเบน (25).jpg
วัดไทยพุทธาราม บริสเบน (112).jpg

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินครั้งแรกให้ คุณปัทมา ดันแคน คุณสุวณี เอมาสุดา และ คุณศุภกร เอมาสุดา โดยได้รวบรวมปัจจัยในการทอดกฐินเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ เหรียญออสเตรเลีย และได้ทำพิธีปลดหนี้วัดที่ติดค้างมาตั้งแต่การสร้างศาลาการเปรียญที่ผ่านมาด้วย และในปีนี้ได้มีพิธีฉลองวัด ๑๕ ปี โดยจัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ผู้มีพระคุณที่ได้ร่วมกันก่อตั้งวัด  โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองโลแกน คุณแพม พาร์คเกอร์ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองโลแกน คุณลีนน์ คลาร์ก และผู้มีเกียรติอีกหลายท่านมาร่วมงาน ที่ได้กล่าวคำแสดงความยินดีต่อวัดที่ได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลา ๑๕ ปี


ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ พระมหาชาญ ธีรปญฺโญ เจ้าอาวาส มีปัญหาเรื่องสุขภาพ คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอย่างหนัก ปฏิบัติศาสนกิจได้ไม่สะดวก จึงขอลาสิกขา ดังนั้น พระโสภณกาญจนาภรณ์ ประธานผู้ดูแลวัดไทยนครเมลเบิร์น และวัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ได้แต่งตั้งพระมหาชลทิช อภิชฺชญฺญู ป.ธ.๙ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน องค์ใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  พระมหาชลทิช อภิชฺชญฺญู ป.ธ.๙, พธ.บ., อ.ม. เจ้าอาวาสและประธานพระธรรมทูตประจำวัดไทยพุทธาราม ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ตั้งสมณศักดิ์  เป็นพระราชาคณะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในราชทินนามที่ “พระศรีพุทธิวิเทศ” ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร นับได้ว่าเป็น พระราชาคณะสายมหานิกายรูปแรกในประเทศออสเตรเลีย

เจ้าคุณชลทิช.jpg

พระศรีพุทธิวิเทศ 

(พระมหาชลทิช อภิชชญฺญู)

เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย

ความเป็นมา

แนบแน่นในหลักคำสอนของพุทธศาสนา
รักษาและเผยแผ่ประเพณีวัฒนธรรมไทย

GALLERY

คลังภาพ

ข่าวสาร

แผนที่เดินทาง

ข่าวสาร

ติดต่อสอบถาม

วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน

1-11 Paradise Rd, Forestdale

QLD 4118 ออสเตรเลีย

Tropical Leaves

โทรศัพท์ : +61 7 3806 8900

           +61 4 1315 8826

Westpac Bank

"Wat Thai Buddharam Inc." 

BSB: 034-115, ACC: 146283

หรือ ธนาคารกรุงเทพ

“วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน”

 เลขที่ 115-4-13339-9

ติดต่อสอบถาม
bottom of page