top of page
วัดไทยภาวนาบัลลารัท ประเทศออสเตรเลีย | Wat Thai Bhavana Ballarat Australia.png

Wat Thai Bhavana Ballarat Australia

วัดไทยภาวนา บัลลารัท ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติความเป็นมา

วัดไทยภาวนา คือวัดไทยสังกัดมหานิกาย สร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนและชาวต่างชาติผู้สนใจศึกษาเก่ียวกับการทำสมาธิและการฝึกวิปัสสนา ที่ชื่อไทยภาวนา เพราะจุดเริ่มต้นน้ัน เกิดข้ึนมาจากการรวมตัวของชาวไทย ที่ได้นิมนต์พระมาสอนสมาธิ เจริญภาวนาท่ีบัลลารัท จนเกิดเป็นแนวคิดที่จะให้มีการสร้างวัดข้ึนที่เมืองบัลลารัท จุดเริ่มต้นสืบเนื่องมาจากชาวไทยพุทธที่อาศัยอยู่ที่เมืองบัลลารัท เริ่มมีจานวนมากข้ึน และมีความประสงค์จะให้มีศาสนสถาน เพื่อให้เป็นที่ฝึกฝนอบรมขัดเกลาตามแนวทางแห่ง พุทธศาสนิกชน ในการน้ี คุณสำนาง ยวนจิต ซ่ึงเป็นเลขานุการของสมาคมชาวไทยในบัลลารัท ในขณะนั้นจึงได้รวบรวมชาวไทยอีกกลุ่มหน่ึงเดินทางขอไปปรึกษาและอาราธนานิมนพระจากวัดไทยนครเมลเบิร์น ซ่ึงในขณะนั้นท่านเจ้าอาวาส คือ พระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศ (บุญสม คมฺภีรปญฺโญ) ได้ให้ประชุมพระสงฆ์ และได้พระภิกษุที่อาสาจะเดินทางไปโปรดญาติโยมที่บัลลารัท จำนวน ๒ รูป คือ พระมหาวรรณวัฒน์ ชุติปญฺโญ และพระมหาปฐม ชาคโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๐ ซ่ึงทั้งคู่เป็นพระผู้ทรงพระปาฏิโมกข์และเป็นพระวิปัสสนาจารย์สามารถสอนธรรมและวินัยให้ญาติโยมได้


วัดไทยภาวนาบัลลารัท มีเน้ือที่ ๑๐ เอเคอร์ หรือประมาณ ๒๕ ไร่เศษ โดยในทางทิศ ตะวันออกติดกับท่ีของชาวออสเตรเลียชื่อเคียดและเจนน่ี ในทางทิศใต้ติดกับพ้ืนที่เล้ียงสัตวว์ของชาวบัลลารัท และด้านทิศตะวันตกติดกับที่ของคุณเมย์และคุณปีเตอร์ ซ่ึงเป็นผู้ที่แนะนำให้ทางวัดและคณะกรรมการมาซ้ือท่ีแห่งน้ีนั่นเอง

วัดไทยภาวนาบัลลารัท ประเทศออสเตรเลีย _ Wat Thai Bhavana Ballarat Australia.jpg
วัดไทยภาวนาบัลลารัท ประเทศออสเตรเลีย _ Wat Thai Bhavana Ballarat Australia

โดยในพ้ืนที่ทั้ง ๑๐ เอเคอร์นั้น จะถูกแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ


ส่วนท่ี ๑ คือเขตพุทธาวาส ด้านหน้าของวัดทางทิศตะวันออก จะใช้เป็นสถานที่สร้างแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนา ได้แก่ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งซ่ึงจะประดิษฐาน พระพุทธรูปปางต่าง ๆ คือ ปางประสูติ ปางตรัสรู้ ปางปฐมเทศนา และปางปรินิพพาน


ส่วนที่ ๒ คือเขตธรรมาวาส พ้ืนท่ีส่วนท่ีอยู่ตรงกลาง จะใช้เป็นสถานที่ทำบุญ สนทนาธรรม ฝึกหัดปฏิบัติธรรมของพระและฆราวาสผู้สนใจ


ส่วนที่ ๓ คือเขตสังฆาวาส พ้ืนที่ส่วนหลังทางด้านทิศตะวันตก จะใช้เป็นสถานท่ีก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยสำหรับพระสงฆ์ โดยเฉพาะเพื่อไม่ให้ปะะปนกับด้านนอก และเพื่อให้เกิดความเงียบสงบเหมาะแก่การพำนักและการปฏิบัติธรรม


วัดไทยภาวนาบัลลารัทนั้น เป็นวัดที่มีการบริหารงานแนวใหม่ โดยมีเจ้าอาวาสคือ พระครูปลัดทองแดง วิสุทธญาโณ ที่เปิดโอกาสให้ใช้ระบบสามัคคีธรรม/สามัคคีทำ คือระบบที่มีพระธรรมทูตอยู่กันเองและแพลนงานท่ีจะทำกันเองในแต่ละวันได้เลยเป็นเอกเทศ โดยได้รับความเห็นชอบให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากวัดต้นสังกัด คือ วัดไทยนครเมลเบิร์น โดย พระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศ มาโดยตลอด


วัดไทยภาวนาบัลลารัทนั้น นับตั้งแต่การแต่งตั้งในปี พ.ศ.๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๖๔ มีพระธรรมทูตประจำเป็นหลักอยู่ ๒ รูป คือ
 

พระมหาวรรณวัฒน์ ชุติปญฺโญ อายุ ๔๐ พรรษา ๑๙ วัดไชยชุมพลชนสงคราม กาญจนบุรี

พระมหาปฐม ชาคโร อายุ ๔๐ พรรษา ๑๙ วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร


พระพุทธรูปสำคัญประวำวัด คือ หลวงพ่อศิลา พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาซ่ึงแกะสลักจากหินภูเขาไฟจากประเทศอินโดนีเซีย เป็นพระพุทธรูปคู่วัดมาต้ังแต่ปีแรกที่มีการก่อต้ัง โดยมี คุณสมบัติ แช่มคล้า ได้เป็นผู้นำบุญประกาศหาศรัทธาและผู้มีจิตเล่ือมใสที่อยากจะมอบถวายพระประธานไว้ในวัด เพ่ือให้เป็นท่ีสักการะและทำการบูชาในโอกาสต่างๆ ได้โดยสะดวก ท่ีตั้งวัดปัจจุบัน คือ 19 Griffeys Lane Mount Helen Vic 3350

วัดไทยภาวนาบัลลารัท ประเทศออสเตรเลีย _ Wat Thai Bhavana Ballarat Australia.jpg

พระครูปลัดทองแดง วิสุทธญาโณ

เจ้าอาวาสวัดไทยภาวนา บัลลารัท ออสเตรเลีย

ความเป็นมา

GALLERY

คลังภาพ

ข่าวสาร

แผนที่เดินทาง

ข่าวสาร

ติดต่อสอบถาม

วัดไทยภาวนา บัลลารัท

19 Griffeys Lane Mount Helen

Vic 3350 ออสเตรเลีย

Tropical Leaves

โทรศัพท์ : +61 353 002 967

           +61 431 139 358

Westpac Bank

"Wat Thai Ballarat" 

BSB: 033 605, ACC: 565 654

ติดต่อสอบถาม
bottom of page