top of page
BannerSlide Web UTO.jpg

ให้พระธรรมคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แผ่ไพศาลเจริญงอกงามไพบูลย์ทั่วดินแดนแถบขั้วโลกใต้

เป็นเสมือนหนึ่งการปลูกบัว
ให้เบิกบานบนลานหิมะ

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เธอทั้งหลาย จงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล

แก่ชนหมู่มาก เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มาก

เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล

เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย..."

ปฏิญญาไครส์ทเชิร์ช

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

เกี่ยวกับองค์กร

สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย

ปลูกบัวบนลานหิมะ

สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย จักร่วมใจกันให้เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

และพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้ในดินแดนที่หนาวเหน็บ

เสมือนหนึ่งการ “ปลูกบัวให้เบิกบานบนลานหิมะ” ให้งอกงามไพบูลย์ในแถบขั้วโลกใต้

วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย _ Wat Thai Buddharam Brisbane Australia.jpeg
วัดสมาชิก

วัดสมาชิกในสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย ๒๕ วัด ได้แก่
นิิวซีแลนด์ ๙, ออสเตรเลีย ๑๔,

บอทสวานา ๑, และประเทศหมู่เกาะโซโลมอน ๑

306A8260.jpg

ประชุมครั้งที่ ๑

สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมพระธรรมทูตไทย พระสงฆ์นานาชาติทั่วโลกเป็นสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑

๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

สามนาทีมีธรรม.jpg

๓ นาทีมีธรรม

วีดีโอ "เรื่องเล่าของท่านเจ้าคุณฯ"

ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย เป็นสารธรรม คติ เรื่องเล่ามอบให้ไว้เป็นธรรมบรรณาการ

bottom of page